Privacybeleid

Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO afdeling Lunteren verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacystatement

In het privacystatement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door KNV EHBO afdeling Lunteren via het ledenadministratiesysteem DLA van de KNV EHBO. Het privacystatement is terug te vinden op www.koninklijke-ehbo.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·        Voor- en achternaam

·        Geslacht

·        Geboortedatum

·        Adresgegevens

·        Telefoonnummer

·        E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·        Het afhandelen van uw betaling, voor lidmaatschap, voor cursussen, of verleende diensten

·        Om u te kunnen bellen of e-mailen of per post te informeren indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

·        Om u te informeren over wijzigingen van onze dienstenverleningen. Zoals nieuwe cursussen en data van herhalingslessen

·        Om diensten aan u te kunnen leveren

Lidmaatschapsregistratie

Aanmelden als lid kan via de website www.ehbolunteren.nl of door contact op te nemen met de secretaris. Na invulling van een formulier wordt het lid ingeschreven. Zodra het lidmaatschap effectief wordt, worden de gegevens geregistreerd in de DLA . Voor de DLA: zie het privacystatement op www.koninklijke-ehbo.nl.

Ingevulde formulieren worden bewaard door de secretaris.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger of ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via TBorggreve44@kpnmail.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

(hard-copy)presentielijst    

Bij iedere lesavond noteren deelnemers hun naam en voorletters Deze lijsten zijn alleen inzichtelijk voor het bestuurslid en of de docent die op die avond aanwezig zijn. Deze  presentielijsten worden na afloop bewaard door de secretaris om aan de eisen van Het Oranje Kruis voor verlenging van de diploma’s en certificaten te voldoen.

Omgang met beeldmateriaal (foto’s, video) van leden

Wij maken foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van onze afdeling en als herinnering. Bij lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende lid.Toestemming is altijd in te trekken.

Communicatie over privacybeleid (hoe worden leden geïnformeerd?)

Het privacybeleid van KNV EHBO Lunteren is terug te vinden via www.afdeling.nl en op te vragen via het secretariaat TBorggreve@hotmail.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris via     TBorggreve44 @KPNmail.nl .

KNV EHBO afdeling Lunteren heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

·        Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KNV EHBO afdeling Lunteren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Alle gegevens worden bewaard tot twee jaar na afmelding als lid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert KNV EHBO afdeling Lunteren binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk of per mail gedaan te worden via het secretariaat van de afdeling.